ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)

ngày 13 tháng 4 năm 2021

Vì tôi đã làm thêm giờ đến khuya ngày hôm qua nên mệt quá😇

-ベトナム語日記(Nhật ký tiếng Việt)